top of page
Parlament Europejski

PROGRAMY UNIJNE

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Tytuł projektu: Promocja produktów firmy Joyfood Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowych targach.

Cel projektu: promowanie produktów branży spożywczej, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych; wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.

Planowane efekty projektu:

▪ podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych,

▪ wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,

▪ wzrost przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu.

Wartość projektu ogółem: 200 200,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 170 170,00 PLN

Numer umowy o dofinansowanie: POIR.03.03.03-10-0069/19

Beneficjent: Joyfood Sp. z o. o.

dotacje logo.jpg
dotacje kopia.jpg
dotacja2 kopia.jpg
bottom of page